Пред користењето на UNItears, Ве молиме детално прочитајте го упатството за употреба:

Информативен лист за производот на македонски: PIL_OCUhyl_mk

Леток со информации за производот на англиски: PIL_OCUhyl_en